Pris

Pris

Pris

 

Vår honorarberegning vil i utgangspunktet være avhengig av tidsforbruket i den enkelte sak.

Timeprisen vil variere avhengig av type sak og kompleksitet,  fra kr.1400.- per time til kr. 2500,- per time+ mva. Vi kan i spesielle tilfelle  gå  under dette. I saker med fri rettshjelp gjelder også lavere satser.

Timesatsen avtales ved inngåelsen av oppdraget. Særskilte utlegg i anledning saken kommer i tillegg.

Timeberegningen skjer med utgangspunkt i en minstebelastning på 15 minutter ved hver arbeidsøkt i saken.

Straffesaker

I de aller fleste tilfeller der det tas ut tiltale mot en person, eller det begjæres varetektsfengsling vil staten dekke vårt salær. For annen bistand i straffesaker må klienten vanligvis dekke salæret selv. Det kan imidlertid, i noen saker, søkes om at staten dekker også dette. Vi vil søke om dette på klientens vegne der det er aktuelt.

Fri rettshjelp/fri sakførsel

Staten yter fri  rettshjep for en rekke sakstyper. Det gjelder bla i barnevernsaker der det er begjært bruk av tvang fra barnevernets side(bla ved omsorgsovertagelse), og da uten behovsprøving og egenandel. For en del andre sakstyper forutsetter rettshjelpen at inntekten er under et visst nivå, og det betales en begrenset egenandel.

Hele rettshjelpsloven er gjengitt på lovdata.no.

Forsikringsdekning

For en del sakstyper dekker den vanlige hjemmeforsikringen rettshjelp. Vi vil avklare om dette gjelder din sak og din forsikring. Det påløper normalt en egenandel.Dette omtales i noe mer detalj hos justisdepartementet på regjeringen.no).

Aksept av oppdrag

Et oppdrag anses ikke akseptert av oss før vi har utstedt oppdragsbekreftelse, og eventuelt salærforskudd er innbetalt. I saker der advokat oppnevnes av retten, anses oppdraget akseptert når rettens oppnevning foreligger. Vi påtar oss intet ansvar for oppfølging av saker før oppdraget er akseptert.

Faglige og etiske retningslinjer

Vi arbeider i henhold til Advokatforeningens regler for god advokatskikk og de forsvareretiske regler

Oppdragsbekreftelse.

Les mer her!

Nyheter
28.05.2014
Nytt advokatkontor i Sandvika

Advokatsenteret AS ble opprettet i 2013, og består av advokater som tidligere har drevet advokatpraksis i Asker og Sandvika. Advokat Jan Kildah...

27.05.2014
EMD – Krenkelse av EMK artikkel 8 i sak mot Norge

Menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg avsa 24. juli 2014 dom i saken KAPLAN AND OTHERS v. NORWAY (no. 32504/11) og konkluderte med at det fo...