Barnevern

Barnevern

Barnevern

Våre advokater bistår biologiske foreldre opp mot barnevernet i saker etter barnevernloven.

Vi bistår med rådgivning og forhandlinger, og vi fører saker for fylkesnemndene og domstolene i saker som omhandler spørsmål om omsorgsovertakelse, samvær eller tilbakeføring av fosterhjemsplasserte barn.

Vi er landsdekkende og prosederer saker for alle landets fylkesnemnder og domstoler.

Vi bistår også der barn blir akuttplasserte fordi barnevernet mener at barnet blir vesentlig skadelidende ved å bli i hjemmet. Dersom skaderisikoen kan reduseres ved hjelpetiltak eller f.eks. plasseres hos en slektning så er vilkårene for å overta omsorgen mot foreldrenes vilje ikke oppfylt.

Alle vedtak som gjelder barnevern kan påklages til fylkesnemnda. Under klagebehandlingen vil du ha krav på gratis advokatbistand. Vi har bred erfaring innenfor barnevern og bistår deg gjerne i tvister mot barnevernet.

Pass på klagefristene og ta derfor kontakt med advokat så tidlig som mulig.