Arbeidsrett

Arbeidsrett

Arbeidsrett

Våre advokater har bred erfaring som rådgivere for både arbeidsgivere og arbeidstakere i arbeidsspørsmål. I forbindelse med oppsigelses- og avskjedssaker er det en del formelle regler som arbeidsgivere må følge, og det er vår erfaring at arbeidsgivere kan oppnå store besparelser dersom de innhenter rådgivning tidlig i prosessen. For arbeidstakere er det også viktig å få rådgivning så tidlig som mulig i en slik prosess, for dermed å kunne finne frem til best mulig løsning. Dersom det likevel oppstår en tvist prosederer vi saken din for domstolene.

Vi kan blant annet bistå med:

  • Utarbeide arbeidsavtaler
  • Oppsigelse og avskjed
  • Omorganisering og nedbemanning
  • Virksomhetsoverdragelse og arbeidsrettslige spørsmål derom
  • Løpende rådgivning i personalsaker/spørsmål
  • Forhandlinger og prosedyre for domstolene